Du kommer nok til å leve lengre enn dine forfedre, men det er slettes ikke sikkert dine egne barnebarn vil ha samme utvikling. Levealderen har økt betydelig som en følge av bedre levestandard og langt mindre sykdommer og dødelighet, men nå ser det ut til at trenden kan være i ferd med å snu. Våre fremskritt og økonomiske utvikling har nemlig ført med seg nye helseproblemer.

I dag er det livsstilssykdommer som dominerer når ekspertene snakker om helserelaterte problemer, spesielt i den rikeste delen av verden. Felles for lidelsene som følger av usunn levemåte, er at de stort sett er selvpåførte, i motsetning til lidelser med et genetisk utspring, eller sykdommer forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus.

Overvekt er en epidemi

OvervektBlant livsstilsykdommene er overvekt den klart største utfordringen. Fedme i seg selv er rett nok ingen sykdom, men virkningene av fedme kan få alvorlige konsekvenser for den som sliter med vekta, i form av følgesykdommer. For å kunne defineres som overvektig, tar legene først og fremst utgangspunkt i kroppsmasseindeks (BMI – Body Mass Index). Er denne over 25 kg per m2 – er man sannsynligvis overvektig, men ikke nødvendigvis. Svært veltrente mennesker kan for eksempel ha høy muskelvekt, noe som også vil gi seg utslag i høy BMI (her kan du selv regne ut din kroppsmasseindeks). Deretter klassifiseres fedme i tre trinn, der grensene går ved over 30 (fedme), over 35 (alvorlig fedme) og over 40 kg per M2 (superovervektig).

Selv om overvekt er spesielt utbredt i rike land, regnes overvekt som en global epidemi. Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 10% av verdens befolkning er overvektige. Godt voksne mennesker (50+) er mest utsatt, men andelen blant de yngre øker raskest.

De vanligste følgesykdommene for overvektige

Følgene av for mye kroppsfett gir ofte redusert levealder og flere sykdommer. Her er diabetes (type 2), hjerte- og karsykdommer, søvnapne (pusteproblemer under søvn) og enkelte krefttyper blant de mest vanlige og alvorlige. I tillegg kommer lidelser forårsaket av økt slitasje på ledd og skjelett, spesielt slitasjegikt. Overvekt fører også ofte med seg mer psykologisk relaterte problemer, som depresjoner, lavt selvbilde, sosial angst og lignende.

Behandlingsformene fokuserer i all hovedsak på endringer i kostholdet og økt aktivitet. Den viktigste innsatsen er uansett forebygging, der det foreløpig ser ut til at vi har langt igjen. Til tross for farene for helsa, og kunnskapene vi allerede har om overvekt, øker fortsatt andelen av overvektige i befolkningen.

Psykiske utfordringer

Å være ung i dag, kan absolutt gå på lommeboka løs.

Å være ung i dag, kan absolutt gå på lommeboka løs.

Vi er i dag opptatt av å se best ut, være best og forbildene våre er for mange en alt for stor utfordringer. Dette fører til en dominoeffekt som blant annet går på psyken løs. Som følge av dette får dessuten mange økonomiske problemer, da mote og det som er “i dagen” ofte koster mye penger – penger ikke alle har. Dette fører til at mange låner penger de ikke har råd til å nedbetale. I 2017 ser trenden dog ut til å snu noe, da flere unge mennesker velger å utføre en refinansiering, som samler alt av smågjeld til ett lån. Norsk Kreditt AS har mer informasjon om forbrukslån og refinansiering i Norge.

Nikotin er en av verstingene

Selv om stadig færre røyker, er nikotinbruk fortsatt en av de hyppigste årsakene til livsstilsykdommer. Det er heldigvis en nedgang i antallet som røyker, der risikoen for flere typer kreft er spesielt farlig. Nikotinbruk, spesielt fra røyking, forårsaker også økt hyppighet i hjertesykdommer og luftveisproblemer som KOLS og kronisk bronkitt. Bruken av snus regnes som et mindre skadelig alternativ av flere leger, men også snus fører med seg økt risiko for enkelte sykdommer.

Andre livsstilsykdommer

Selv om kreft ofte er genetisk betinget, går mange kreftsykdommer hand i hand med livsstil. Overdreven soling kan gi utslag i hudkreft, samtidig som enkelte personer er mer disponible for dette enn andre. Det er også som nevnt flere krefttyper som

Rusmisbruk, hvor høyt forbruk av alkohol er klart vanligst, kan også føre til en del krefttyper, i tillegg til skader på organer, økonomiske og sosiale problemer og dødsfall. Til sammen dør over 2 000 nordmenn hvert eneste år, der alkohol er enten hovedårsaken, eller en delårsak.

Stress og søvnproblemer kan også komme inn under betegnelsen livsstilsykdommer. Måten mange lever sine liv på, fører ofte til søvnproblemer, høyt blodtrykk, muskulære problemer og lignende. I tillegg vil slike påkjenninger ofte føre til redusert immunforsvar, noe som igjen kan øke risikoen for andre sykdommer, inklusive kreft.